Výročná členská schôdza 31.3.2019

P R O G R A M -výročnej schôdze dňa 31.3.2019
o 9 hod.
Miesto: Dom kultúry Čadca

– Správa o činnosti za rok 2018.
– Správa o hospodárení za 2018 a rozpočet na rok 2019.
– Plán práce na rok 2019
– Čestné uznania a vyznamenania, životné jubileá.
– Správa revíznej komisie ZO SZV Čadca.
– Diskusia, rôzne príspevky. Info o zmenách v Stanovách SZV
– 12VZ SZV v BB –k volbe noveho predsedu SZV
– Uznesenie.
– Záver.
Účasť všetkých členov ZO SZV nutná !