SCHODZA 25.3.2018 o 9hodDK Čadca/ každý člen odíde s darčekom/

Výbor pozýva členov príp. nových členov na schôdzu.

1. Otvorenie  2. Privítanie hostí

3. Program výročnej schôdze –  Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 

– Správa o činnosti za rok 2017.

– Správa o hospodárení2017 a rozpočtu na rok 2018. – Plán práce na rok 2018.

– Čestné uznania a vyznamenania, životné jubileá. ZOSZV ČADCA JUBILANTI 2018 

Výbor pozýva členov príp. nových členov na schôdzu.

1. Otvorenie  2. Privítanie hostí

3. Program výročnej schôdze –  Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 

– Správa o činnosti za rok 2017.

– Správa o hospodárení2017 a rozpočtu na rok 2018. – Plán práce na rok 2018.

– Čestné uznania a vyznamenania, životné jubileá. ZOSZV ČADCA JUBILANTI 2018 

         UČASŤ JUBILANTOV NUTNÁ !

– Správa revíznej komisie ZO SZV Čadca. – Diskusia, rôzne príspevky.

– Uznesenie.

PREDNÁŠKA  – Záver.     Tešíme sa na vašu prítomnosť Výbor ZO čadca